Strona główna

Instytut Języka Polskiego UW
Laboratorium Semiotyczne Wydziału Artes Liberales UW
wraz z Fundacją Języka Polskiego

zapraszają na VII konferencję naukową z cyklu

GLOSA DO LEKSYKOGRAFII
„Leksykografia w różnych kontekstach”

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 24–25 września 2018 roku. Gośćmi konferencji wygłaszającymi wykłady plenarne będą prof. Piotr Żmigrodzki oraz dr Paweł Rutkowski. Szczegółowe informacje o wykładach i wykładowcach, jak również wstępny program konferencji znajdują się w zakładce PROGRAM i podzakładce ABSTRAKTY. Informacje na temat miejsca obrad – w podzakładce MIEJSCE KONFERENCJI.

Celem spotkania jest przyjrzenie się funkcjonowaniu dorobku leksykograficznego z rozmaitych perspektyw. Zachęcamy badaczy z Polski i z zagranicy do zgłaszania referatów dotyczących zarówno leksykografii dawnej, jak i współczesnej.

Działalność słownikarska ma wiele różnych aspektów. Sytuacje, w których słownik jest obiektem o istotnym znaczeniu, są najrozmaitsze. Waga i funkcja słownika różni się w zależności od kontekstu politycznego, kulturowego, edukacyjnego, społeczno-gospodarczego, historycznego i in. Warto więc poświęcić refleksję tworzeniu, postrzeganiu i wykorzystywaniu słowników w zależności od okoliczności. Przedmiotem rozważań proponujemy uczynić między innymi takie kwestie jak:

leksykografia a nurty naukowe
proces wydawniczy w wypadku opracowań leksykograficznych
użyteczność słowników w różnych dziedzinach
leksykografia a społeczna świadomość językowa
leksykografia a meandry historii
przekaz słownikowy a społeczne zwyczaje komunikacyjne
tradycje leksykograficzne a nowe technologie
słowniki a standardy edukacyjne
hybrydyzacja słowników i przekraczanie granic w leksykografii

Zachętą do refleksji będzie może również to, że VII Glosa odbędzie się w roku, w którym mija m.in.:

490 lat od wydania Dictionarius trium linguarum: Latine, Teutonice et Polonice Franciszka Mymera
120 lat od wydania Słownika frazeologicznego Antoniego Krasnowolskiego i Henryka Gallego
80 lat od rozpoczęcia edycji Słownika języka polskiego pod red. Tadeusza Lehra-Spławińskiego
60 lat od wydania Słownika poprawnej polszczyzny oraz rozpoczęcia edycji Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego
50 lat od wydania Małego słownika języka polskiego pod red. Stanisława Skorupki, Haliny Auderskiej, Zofii Łempickiej
40 lat od rozpoczęcia edycji Słownika języka polskiego pod red. Mieczysława Szymczaka
470 lat od śmierci Bartłomieja z Bydgoszczy
380 lat od śmierci Grzegorza Knapskiego
250 lat od narodzin Jerzego Samuela Bandtkiego
80 lat od śmierci Stanisława Szobera

 

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Mirosław Bańko
dr hab. Ewa Rudnicka
dr Monika Kresa
dr Ewelina Kwapień
dr Izabela Stąpor
dr Magdalena Wanot-Miśtura